Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁSZF célja, hatálya, közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Move It! Change It! (moveitchangeit.hu, továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelő/vásárló/felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között létrejött, a weboldal használatára, a termék- és szolgáltatásra vonatkozó általános feltételeket és ezen szolgáltatások igénybevétele során a felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Vásárlónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán. Jelen ÁSZF 2020.április 1. napjától határozatlan ideig szól

1.Szolgáltató

Név: Szabóné Vágási Szilvia Katalin e.v.
Székhely: 1213 Budapest Puli sétány 11.
Nyilvántartási szám:  50334289
Adószám: 74437324-1-43
E-mail cím: info@moveitchangeit.hu
Honlap: www.moveitchangeit.hu
A Szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
E-mail: info@moveitchangeit.hu
Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) nem őrzi meg.

2. Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

Regisztrált felhasználónak minősülnek azon Felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált Felhasználó egy email cím és jelszó megadással együtt jelentkezhet be a Szolgáltató webshop felületére.

3. Megrendelés folyamata

A Move it! Change it! (moveitchangeit.hu) weboldalán kezdeményezett megrendelés lépéseinek elfogadásával, azaz:
1. Bejelölve a számlázási adatok oldal alján az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” ,
2. valamint „Megrendelés elküldése” gombra kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A megrendelés kifizetése után a Felhasználó megkapja a terméket. A szolgáltatáshoz a Szolgáltató e-mailen megküldi az elérési útvonalat, jelszót. Amennyiben az elérési úttal kapcsolatosan további információk szükségesek, azokat a termék/szolgáltatás leírása alatt jelzi a Szolgáltató.

4. Regisztráció  

A weboldalon csak regisztrált Felhasználó vásárolhat. A megrendeléskor a megadott adatok alapján (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév) a rendszer automatikusan generál egy jelszót és/vagy felhasználónevet, melyek együttes használatával a Felhasználó beléphet a saját fiókjába. Ott láthatja a leadott rendeléseit tételesen, valamint fiókadatait.

A regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

A rendszer automatikusan generál felhasználói nevet és jelszót. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszót a Szolgáltató nem ismeri és nincs is hozzáférése. A jelszó megváltoztatását és új jelszó generálását a szoftver végzi, melyet a Felhasználó tud kezdeményezni fiókjába belépve, vagy a regisztrációs űrlap alján található „Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre, jelszóra, elérési linkre) titokban tartani. A Felhasználó mindezen adatokat harmadik személynek nem adhatja ki, anyagi ellenszolgáltatás fejében sem. Mindez szigorúan tilos. Aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi rendelésének értékének tízszeresét tartozik megfizetni a Szolgáltatónak 5 banki napon belül.

Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel az előbbi részben említett mértékben.

A Felhasználó felel továbbá az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.
Továbbá hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

5. Fizetés 

Azon tartalmak elérése és termékek megvásárlása, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 hónapos hozzáférést garantál.

A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. Az elektronikus számla a Számlázz.hu szoftverrel kerül kiállításra. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

A weboldal szolgáltatásait kizárólag online fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Jelenleg ez működik.  

Illetve lehetőség lesz online bankkártyás fizetésre a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

6. Szolgáltatás 

A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

A moveitchangeit.hu oldalon található minden tartalom a Szolgáltató (Szabóné Vágási Szilvia Katalin) tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli. Másolat, jogszerűtlen használat, bármilyen portálra való feltöltés, bármilyen visszaélés, nyilvános bemutatás részben vagy egészben való közzététel esetén a Felhasználó, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék/szolgáltatás mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz) – szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Szolgáltatónak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videó, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és az Adatkezelésről szóló pont.

A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat és termékek listáját módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

8. Felelősség 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

A Szolgáltató a Felhasználó által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel a Felhasználó egészségi állapotában bekövetkező közérzetromlás, egészségi károsodás, bármilyen sérülés esetén. A Szolgáltatások igénybevétele minden esetben a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltatások igénybevétele előtt, szükség esetén kérje ki a Felhasználó saját orvosának, szakorvosának tanácsát, szakvéleményét, hogy jelen egészségügyi állapotában mi megengedett, s mi kerülendő. Ez teljes mértékben a Felhasználó felelőssége és ez alapján egyénileg ő dönti el, hogy az adott Szolgáltatást igénybe veszi-e vagy sem. Természetesen kikérheti a Szolgáltató tanácsát egy adott szolgáltatással kapcsolatosan, de szakmai szempontból egyes egyedül az orvosi szakvélemény az, ami mérvadó, hiszen az orvosi szakvélemény az elfogadott hivatalos dokumentum és/vagy álláspont a Felhasználó személyes egészségügyi állapotának ismeretében . Éppen ezért bárminemű és jellegű kártérítésre és/vagy a tájékoztatás hiánytalanságáért a Szolgáltató semmilyen felelősségre nem vonható.

9. Elállási jog, jótállás 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, tekintettel arra, hogy az online szolgáltatások természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Korm. Rendelet 14.m pontjára az elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A megrendelésre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került, nincs lehetőség elállni a szerződéstől és visszakérni a befizetett összeget, mert a szolgáltatás ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

Tekintettel arra, hogy az online szolgáltatások elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

10. Szavatosság 

Amennyiben a Szolgáltató hibájából nem lehetséges a lejátszás, az üzemeltető szavatolja a probléma elhárítását és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

11. Karbantartás 

A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A nem tervezett (hiba elhárítására irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@moveitchangeit.hu

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

12. Adatkezelés 

A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

13. Szerződés megszűnése 

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

14. Vis maior 

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

15. Kapcsolattartás 

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját.
A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@moveitchangeit.hu

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

16. Záró rendelkezések 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.